มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

PRANAKOK SIRAYUTTHAYA RAJAPHAT   UNIVERSITY

Dr.Santi  Lekmanee                                                   MEET AT LOAS

E-mail: santilekmanee1@msn.com                                       

TEL: 0815678507 

Dr.kirti and pre-dr. kirun   

  download bsm gas      download เอกสารอบรม bsru

 

 

ประกาศการอบรม

- การเขียนงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มวันที่19-20กพ 2554

        ตารางอบรม       สมัครเข้าอบรม

 

 

Section One Santi' data  

BIODATA  การประชุมความร่วมมือทางการศึกษาที่ สปปลาว   การจัดแสดงการศึกษาที่จีน   ภาพ กิจกรรม MOU  INDIAN  

.

ความร่วมมือทางการศึกษากับมาเลเชีย

 

section two BOOKSTORE   

NEW BOOk

 

Section Three      EVALUATE FORM

นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ศานติ กรุณาประเมินการสอนดัวยครับ ผมจะนำมาปรับปรุงวิธีสอนเพื่อเป็นประโยชน์กับรุ่นน้องต่อไป  ครับ

กรุณา/โปรดประเมินผล webนี้ด้วยครับ

ประเมินการใช้หนังสือเศรฐศาสตร์จุลภาค

 

Section 4 STUDY - ON LINE ROOM

นักศึกษาปกติ ป.ตรี  NORMAL STUDENT  Bachelor's Degree

นักศึกษาป.โท Master's Degree

บริหารทรัพฯ / 53 วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค

ให้เข้าเล่มหนังสือเศรษฐศาสตร์จุลนำมาเรียนทุกครั้งใครไม่มีตัดคะแนน โดยถ่าย 2หน้า หลังทุกห้อง

ห้องเรียนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ

download หนังสือ microeconomics

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดครั้ง4

-ข้อสอบกลาง

วิชาศรษฐศาสตร์จุลภาค ภาค 1/54

ทำทั้ง3ชุด

ข้อสอบกลางภาคชุดที่1

ข้อสอบกลางภาคชุดที่2

ข้อสอบกลางภาคชุดที่3

ห้องเรียนนักศึกษาปริญญาโทรังสิต

ข้อสอบกลางภาค นักศึกษา ป.โทรังสิตรุ่น 2

ข้อสอบกลางภาคครั้งที่ 2

ข้อสอบครั้งที่ 3

บัญชี 2-4ปี / 53 วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค ห้องเรียนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ  

 

 

 

ห้องเรียนนักศึกษาปริญญาโท สถานีจังหวัดกระบี่
การจัดการ / 53 วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค ห้องเรียนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ  

 

 

ห้องเรียนนักศึกษาปริญญาโท อิสลาม
เศรษฐศาสตร์ / 50 หัวเฉพาะเศรษฐอุต ห้องประชุมหัวข้อเฉพาะ   ห้องเรียนนักศึกษาปริญญาโท จังหวัดน่าน

ห้องเรียนนักศึกษาน่านรุ่น 3

ห้องพบที่ปรึกษาสำหรับนศเศรษฐศาสตร์ธุรกิจปกติ ป.ตรี     ห้องเรียนนักศึกษาปริญญาโท จังหวัดนครปฐม
      ห้องเรียนนักศึกษา ป.โท อัมพวา
      นิสิต ป.โท ชะอำ
      นิสิต ป.โท ชุมพร รุ่น 9-10

ข้อสอบครั้งที่2 ชุมพรรุ่น 9-10

ห้องเรียน 0n-line

      วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/เต็มเล่ม full text

 

Section Five  REVIEW RESEARCHeS

บทความทางวิชาการ(ARTICLE)

 

LINK WWW OF THESIS FULL TEXT

ผลการเปลี่ยนแปลงค่าหน่วยกิจ

ดย ดร.ศานติ เล็กมณี

-หลักการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(blueprint for change)

เขียนโดย ดร.ศานติ เล็กมณี

- การจัดการงบประมาณในมหาวิทยาลัย

เขียนโดย ดร.ศานติ เล็กมณี

- บทความ รศ.ดร. บุหงา วัฒนะครบ60ปี

เขียนโดย ดร.ศานติ เล็กมณี

-วิธีการเรียน การสอน กับศาสนา new   

เขียนโดย ดร.ศานติ ล็กมณี

-แนวทางที่ควรจะดำเนินการของม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยาปี 2552-2556

เขียนโดยดร.ศานติ เล็กมณี

-การประชุมสุดยอดอาเชี่ยนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เขียนโดย ดร.ศานติ เล็กมณี

-"เมื่อจะบอกว่า REFORMต้องเข้าใจ"

โดย ดร.ศานติ เล็กมณี

สมการโครงสร้าง (STRUCTURAL EQUATION MODELING : SEM)

สมการโครงสร้าง(SEM)โดย ดร.ศานติ เล็กมณี

การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยโดย ดร.ศานติ เล็กมณี 16 ตค 55

การพัฒนาสมมุติฐานการวิจัย โดย ดร.ศานติ เล็กมณี 17ตค 55

-วิเคราะห์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับนโยบายของอธิการบดีใหม่ตามหลักการ บริหารและเศรษฐศาสตร์

-ทีมงานกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

-ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย6เดือนตามวิธีประเมินของ ?   

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (full text) km ม.หาดใหญ่
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/searching.php
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร (full text)  km ม.หาดใหญ่
http://www.lib.su.ac.th/thesis
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (abstract only)  km ม.หาดใหญ่
http://lib2002.lib.ru.ac.th/iwebsrv/add-in/isearch2/isengine.asp?drw=001
4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (full text)  km ม.หาดใหญ่
http://www.odi.stou.ac.th/STOUthesis/pagesearchres4.asp
5. มหาวิทยาลัยบูรพา (full text)  km ม.หาดใหญ่
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS
6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (abstract)  km ม.หาดใหญ่
http://www.riclib.nrct.go.th/database/database.html#N1
7. ฐานข้อมูลวิจัย/วิทยานิพนธ์/แผนการสอน และอื่นๆ ของ 6 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชลบุรี km ม.หาดใหญ่
http://chonlinet.lib.buu.ac.th/interweb/jsp/ShowResultDetail.jsp
8. ฐานข้อมูล full text ของมหาวิทยาลัยใน ตปท.  km ม.หาดใหญ่
http://www.tu.ac.th/cgi-bin/arts/tourism/fulltext.html
9. มหาวิทยาลัยทักษิณ (Full text)  km ม.หาดใหญ่
http://dcmslib.tsu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (full text)  km ม.หาดใหญ่
http://ethesis.lib.kmutt.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS
11. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งสมัครง่ายมาก  km ม.หาดใหญ่
http://elibrary.trf.or.th
12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (full text)  km ม.หาดใหญ่
http://dcms.lib.ubu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS
13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (full text)  km ม.หาดใหญ่
http://dcms.mfu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS
14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (full text)  km ม.หาดใหญ่
http://www.library.msu.ac.th/interface/singlemarc/_search/thesis/
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (full text)  km ม.หาดใหญ่
http://sutlib1.sut.ac.th/Thesis/Search/Thesis.cfm
16. คลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย (abstract)  km ม.หาดใหญ่
http://cuir.car.chula.ac.th/
17. CHE pdf Dissertation full text  km ม.หาดใหญ่
http://ebook.thailis.or.th/

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยของรัฐ full text

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ CMU FULL TEXT

แหล่งอ้างอิง(DONALD R.COOPER/PAMELA S. SCHINDLER)

แหล่งอ้างอิงตามหัวข้อ(DONALD R.COOPER/PAMELA S. SCHINDLER)

ตัวอย่างหัวข้อการวิจัย(DONALD R.COOPER/PAMELA S. SCHINDLER)

ตัวอย่างแบบสอบถาม(DONALD R.COOPER/PAMELA S. SCHINDLER)

Section Six  researches and proposal Researches

Proposal Researches

Economics-Researches

ครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาแบบจำลองการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ by dr.santi lekmanee

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) การศึกษาสภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขง(ภาษาอังกฤษ) The  study  situation  of  economic  society , culture  andstudying  in  the  greater  Mekong Sub region (GMS)(ขอทุนจากงบประมาณแผ่นดินปี53  สภาวิจัยแห่งชาติให้การสนับสนุน/คณะกรรมการพิจารณาทุนของมหาวิทยาลัยมีความเห็นแตกต่าง) by dr. santi lekmanee

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการดำเนินการศูนย์วิสาหกิจชุมชน ครบวงจรแบบเศรษฐกิจพอเพียง THE FEASIBILITY AND MODEL OF THE IMPLEMENTATION ON SMALL AND MICRO COMMUNITY ENTERPRISE BY THE SUFFICIENCY ECONOMIC PHILOSOPHY

โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยThe Impact of Baht values on Thai Tourism Industry

 

r

-การศึกษาพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

-ผลกระทบและนโยบายการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี

- แนวทางการวิจัยเรื่องห่วงโซ่อุปทาน(supply chain)

-โครงการฝากลูกกับตำรวจ

-ภาพการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยฝากลูกกับตำรวจ พลตำรวจตรี นเรส

(แก้ปัญหาข้วางหินอยุธยา)

เค้าโครงการวิจัยขอรับทุนจาก มรอย

-Monetary Policy under Flexible Exchange Rates(The World Bank)

-Exchange Rate Arrangements and Economic

Performance in Developing Countries(IMF)

-COINTEGRATION TEST FOR MONEY DEMAND THE CASE FOR TURKEY AND ISRAEL (THE CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY)

-DYNAMIC EFFICIENCY MODEL: AN ANALYSIS OF EFFICIENCY AND DEREGULATION IN THE U.S. ELECTRICITY INDUSTRY

-MODELLING FARM-RETAIL PRICE LINKAGEFOR EIGHT AGRICULTURAL COMMODITIES

-Effects of Exchange Rate Misalignment on Agricultural Producer Support Estimates: Empirical Evidence from India and China

-An econometric analysis of internet adoption in Latin America and the Caribbean 1996-2000

 

 

section 7 ทรัพยากรการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์

 

POWER POINT ประกอบการสอนและประกอบการอบรม

 

 

 

-โปรแกรมmicroeconomic and macroeconomic(demo)

-โปรแกรมการสร้างกราฟทางเศรษฐศาสตร์(demo)

-โปรแกรมคำนวน ค่า NPV (demo)

-โปรแกรมวิเคราะห์เชิงปริมาณ(demo)

-คู่มือโปรแกรมวิเคราะห์เชิงปริมาณ(demo) 

-โปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยง(demo)

-โปรแกรมวิเคราะห์ linear programing(demo)

-โปรแกรมวิเคราะห์ SIMPLEX MODELS (LINDO)

-คู่มือ การใข้โปรแกรมLINDO

-โปรแกรม POM-QM FOR WINDOWS(ใช้สอนวิชาบริหารการผลิต และวิชาวิเคราะห์เชิงริมาณ) demo

โปรแกรมสร้างแบบสอบถาม on line demo

 

-หนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  (Microeconomic)  PowerPoint for lecture

เขียนโดย ดร.ศานติ เล็กมณี

-หนังสือวิธีวิจัยทางธุรกิจ( RESEARCH METHODS FOR BUSINESS)

 เขียนโดย ดร.ศานติ เล็กมณี

-แผนการสอนวิชาวิจัยธุรกิจนักศึกษาป.โท

-เอกสารประกอบการบรรณยายวิชาวิจัยทางธุรกิจ

-วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค  (Macroeconomic)

- วิชาวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์

-เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลวันศุกร์ที่3

-วิขาเศรษฐมิติ (Econometrics)

- ผลงานวิจัย (My Research)

-

อกสารประกอบการอบรมสัมมนา

(E-DOCUMENT SEMINAR)

 

-การใช้โปรแกรมSPSS FOR WINDOWS การวิจัย

-นำเสนอผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-การพัฒนาระบบThailand logistic(.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

-แผนชุมชน อบต ขุนพัดเพ็ง จ. สุพรรณบุรี โดย นศ ป.โท บ้านสมเด็จ ดร ศานติ เล็กมณี วิทยากร

-ภาพกิจกรรมของนักศึกษา รปม ป.โท บ้านสมเด็จ

-เอกสารประกอบการอบรมวิชา วิจัยและสถิติ โดย ดรศานติ เล็กมณี

-เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการฝากลูกกับตำรวจ(แก้ปัญหาคดีข้วางหิน)

 ของ พลตำรวจตรีนเรศ นันทโชติ นำเสนอ โดย ดรศานติ อ.สุรมงคล

-เอกสารประกอบการอบรมการวางแผนงานงบประมาณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

โดย ดร ศานติ เล็กมณี วิทยากร

-ตารางแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ด้านการวิจัยที่คณะวิทยาการจัดการโดย ดร.ศานติ เล็กมณี

-ตารางอบรมวิจัยโดย ดร ศานติ เล็กมณี วิทยากร

เอกสารอบรมนักศึกษาเอกเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ(โครงการเรียนร่วม)เรื่อง การสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม E-viwes

 

 

รวบรวมบทความทางเศรษฐศาสตร์

(E-ECONOMICS JOURNAL)

 

How Stationarity Tests Can Improve Accuracy

-UNDERSTANDING INFORMATION CRITERIA FOR SELECTION AMONG CAPTURE-RECAPTURE OR RING RECOVERY MODELS

-Exchange Rate Regimes in an Increasingly Integrated World Economy

-ผลการจัดอันดันทางเศรษฐกิจของ The world bank (economic ranking of the world bank)

-วิธีการจัดอันดับทางเศรษฐกิจของThe world bank (Method of the world bank  economic ranking)

-ภาพรวมการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยก.พ.ร

( Blueprint_Overviewpicture)

-ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย(แหล่งข้อมูลสมาคมจัดอันดับมหาวิทยาลัย)

ไม่ทราบว่าจัดอันดับอย่างไรดูไว้เป็นความรู้